-->

Tet-1, Tet-2 bharati babat today news report

Tet-1, Tet-2 bharati babat today news report.


Rajyani sarkari prathmik shalama std- 6 to8ma vidyasahayakni bija tabbakani bharati karva ange ek arjdare mukhymantrine rajuat kari hati tena javabma shikhan vibhage std 6 to 8 ma bharati karvama nhi aave tevu janavyu che.

ek taraf sarkare bharati nu 10 year nu calander taiyar karyu che je mujab std 6 to 8 ma dar varse 2000 jagyao bharvani mnajuri aapi che.mukhya mantri ne lakhayel patra na anusandhane javab ma std 6 to 8 ma 78056 shikhakni jaruriyat che parantu teni same halma 71378 shikhako faraj bajavi rahya che. jethi 6678 shikshakoni ghat che manjur mahekamni same 8.56 taka shikshako ni ghat che.

Prathmik shalama shikshkoni 1 to 5 ma bharati karva mate tet.1 levama  aave che jyare 6 to 8 ma bharati karva mate tet.2 levama aave che. ghana badhay umedvaro parikhsa pass karine bhartini rah joi rahya che.


Read Also

1 comment

Post a Comment

Any questions or help