-->

AMC SAHAYAK JUNIOR CLERK OMR SHEET DOWNLOAD.

Ahmedabad Municipal Corporation dvara levayel sahayak junior clerk ni lekhit pariksha ni omr sheeet mukai gayi che. pariksha aapel umedvaro potani omr sheet niche aapeli link dvara download  kari sakse.Vachogujarat.blogspot.com par study material mukvama aavel che. taiyari karta mitro menu page ma option study material joi sakase.je download kari sakse. vadhu study material and article taiyar thai rahya che. vadhu ne vadhu helpful thay aevu material mukvama aavse. 

AMC JUNIOR CLERK OMR SHEET:
:CLICK HERE


DOWNLOAD :CLICK HERE

AMC MATH'S QUESTION SOLUTION:

IMAGE.1::CLICK HERE

IMAGE.2:: CLICK HERE


Read Also

Post a Comment