-->

GSEB TAT Secondary Exam 2019 Result Analysis

Rajya pariksha board dvara levayel TAT 2019 nu official analysis bahar padel che. shikshak bharti ni rah jota umedvaro mate khubaj upayogi bani rahese. teo potano kram jani sakse. merit dvara bharati ma su status rahese te jani sakase.

s.s. ni Marks wise count detail:


Download Official Analysis:

Gujarati Medium:CLICK HERE

Hindi Medium: CLICK HERE

English Medium: CLICK HERE

Read Also

Post a Comment